„Tehnoloogiad tulevikutehastes“ / "Технологии в фабриках будущего"

Tule osale koolitusel, mis aitab sul mõista kiiresti arenevat valdkonda ning teha muutlikus olukorras parimaid valikuid.

Räägime sellest, kuidas kõrgtehnoloogilised lahendused mõjutavad tootmisettevõtteid. Tööstus 5.0 loob paindliku töökeskkonna, kus inimesed ja tehnoloogia töötavad koos efektiivse tootmisprotsessi saavutamiseks. Koolitusel saad tutvuda tehnoloogia mõjuga töökeskkonnas ning selle potentsiaaliga.

Olenemata masinate võimekusest on inimese osalus jätkuvalt oluline ning koolitus aitab osalejatel mõista, kuidas inimese ja tehnoloogia tugevused saavad üksteist täiendada. See võimaldab inimestel vabaneda tüütutest ja korduvatest ülesannetest, mida saab edukalt delegeerida masinatele.

Tule koolitusele, et tutvuda oma tootmisettevõtetele kõrgtehnoloogiliste lahenduste võimalustega.

 • Toimumisaeg: teisipäev, 3. oktoober 2023
 • Kellaeg: 10:00-17:15
 • Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž (Raekoja plats 2, Narva)

Päevakava

9:30-10:00 kogunemine
10:00-11:30 I teemaplokk: Karl Kruusamäe, “ Tulevikutehased: Tööstus 5.0 ja Tööstus 4.0 tehnoloogiate ülevaade”
11:30-13:00 II teemaplokk: Meelis Kull, “Tehisintellekti arengutest lähtuvad võimalused tööstuses” ja „Kuidas Chat GPT aitab keskastme juhil lahendust pakkuma“
13:00-14:00 lõunapaus ja võrgustumine
14:00-15:00 III teemaplokk: Veiko Vunder, “Automatiseeritud kvaliteedikontroll ja protsessijuhtimine”
15:00-15:15 virgutuspaus ja võrgustumine
15:15-16:45 Raivo Kolde ja Priit Adler, „ Mida räägivad andmed ja joonised tootmisprotsesside juhtimises“
16:45-17:15 arutelu
17:15 Koolituspäeva lõpp

Koolituse läbijatele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusel on oluline eelregistreerimine, mille tähtaeg on 28. september 2023.

Täiendkoolitus on suunatud tööstusettevõttete töötajatele ja tehisintellektil põhinevate arendusprojektidega tegelevatele ettevõttetele, startupilikele omatootega ettevõttetele ning õigusliku raamistikuga tegelevatele ettevõttetele.

Koolitusel on oluline eelregistreerimine. Koolitusel osalemise toetust käsitletakse ettevõtete puhul vähese tähtsusega abina (VTA) summas 480€ iga koolitusel osaleja kohta.

Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis registreeritakse ettevõtetele riigiabi registris kaasfinantseeritava osalustasuna projektis „AI & Robotics Estonia (EDIH)”.

Koolitajad

Tartu Ülikooli arvutiteaduse ja tehnoloogia instituudi õppejõud ja teadlased.

Karl Kruusamäe on Tartu Ülikooli robootika kaasprofessor, kelle uurimistöö keskendub robotitele inimkeskkonnas (nt linnaruumis, haiglates ja tootmishoonetes). Ta kaitses doktorikraadi 2012. a Tartu Ülikoolis ning on töötanud nii Jaapani tööstusliku teaduse ja tehnoloogia riiklikus instituudis AIST kui ka USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Hetkel panustab Karl Kruusamäe Euroopa ja Eesti tööstuse innovatsiooni, lüües aktiivselt kaasa nii EIT Manufacturingi (www.eitmanufacturing.eu) kui ka EDIH-AIRE (www.aire-edih.eu) koostöövõrgustikes.

Meelis Kull on Tartu Ülikooli masinõppe kaasprofessor. Ta lõpetas Tartu Ülikooli informaatika eriala cum laude 2002. aastal, omandas magistrikraadi 2004. aastal ja doktorikraadi 2011. aastal.  Tema teadustöö on tunnustatud mitmete preemiate ja auhindadega, viimati valiti ta 2019. aastal Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi parimaks õppejõuks nii tudengite kui ka instituudi poolt.
Meelis on seotud mitmete rahvusvaheliste kui ka erasektoriga koostöös tehtavate teadus- ja arendusprojektidega, näiteks:
Kontekstuaalne määramatus ja esituse õpe masintajus (Eesti Teadusagentuur SA).
Teadus- ja arendustöö isejuhtivate sõidukite tehnoloogia valdkonnas (koostöös Bolt Technology OÜ).
AI & ROBOTICS ESTONIA (EDIH) (Euroopa Komisjon ja MKM).

Veiko Vunder on Tartu Ülikooli robotitehnoloogia lektor, kes nii teadusprojektide kui ka õppetöö raames tegeleb robotite kõrgetasemelise juhtimisega ja on Tartu Ülikoolis väljatöötatud õpperoboti Robotont üks eestvedajaid. Veiko Vunder on arvutitehnika taustaga. Ta kaitses doktorikraadi 2016. a Tartu Ülikoolis, misjärel suundus aastaks järeldoktorantuuri USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Praegu osaleb ta mitmetes EIT Manufacturingi robootikaprojektides, tegeleb robotite tarkvaraarendusega ja panustab õppematerjalide väljatöötamisse.

Raivo Kolde on Tartu Ülikooli andmeteaduse kaasprofessor. Ta on tegelenud bioloogiliste- ja terviseandmete analüüsiga doktorantuuris Tartu Ülikoolis, järeldoktorantuuris Harvardi ülikooli juures ning andmeteadlasena Philips Researchis Bostonis. Ta on mitme populaarse visualiseerimistarkvara autor ja õpetab tulevastele andmeteadlastele andmete visualiseerimist ning terviseandmete analüütikat.

Priit Adler on Tartu Ülikooli kogenud bioinformaatika teadur ja Elixir EE treener. Tal on pikaajaline kogemus bioloogiliste suurandmete bioinformaatilises analüüsis ja ta on loonud mitu veebipõhist tööriista selliste andmete tõhusaks töötlemiseks ja visualiseerimiseks. Priit on pühendunud tulevaste ja praeguste teadlaste koolitamisele, õpetades neile olulisi andmehalduse põhimõtteid ja andmetehnikat, et aidata neil oma uurimistöös edukamalt toime tulla.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

 

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В ПРОИЗВОДСТВЕ – РЕШЕНИЯ НА УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ

Приглашаем вас принять участие в курсе, который поможет вам быстро разобраться в быстро развивающейся отрасли и принимать лучшие решения в переменных условиях. Мы обсудим, как высокие технологии влияют на производственные компании. Индустрия 5.0 создает гибкую рабочую среду, где люди и технология работают вместе для достижения эффективных производственных процессов. На курсе вы узнаете, как технология влияет на рабочую среду и каков ее потенциал.

Цель

Независимо от возможностей машин, участие человека по-прежнему важно, и курс поможет участникам понять, как сильные стороны человека и технологии могут дополнять друг друга. Это позволит людям избавиться от утомительных и повторяющихся задач, которые успешно могут быть делегированы машинам.

Приходите на курс, чтобы ознакомиться с возможностями высоких технологий для вашей производственной компании.

 • Дата проведения: вторник, 3 октября 2023 года
 • Время: 10:00-17:15
 • Место проведения: Колледж Тартуского Университета в Нарве (пл. Ратуша 2, Нарва)

Программа

9:30-10:00 – Регистрация
10:00-11:30 – I блок: Карл Круусамяе, “Фабрики будущего: Обзор технологий Индустрии 5.0 и Индустрии 4.0”
11:30-13:00 – II блок: Мелис Кулль, “Возможности на основе искусственного интеллекта в промышленности” и “Как Chat GPT помогает среднему руководителю предлагать решения”
13:00-14:00 – Перерыв на обед и сетевой обмен опытом
14:00-15:00 – III блок: Вейко Вундер, “Автоматизированный контроль качества и управление процессами”
15:00-15:15 – Перерыв и сетевой обмен опытом
15:15-16:45 – Райво Кольде и Приит Адлер, “Что говорят данные и рисунки в управлении производственными процессами”
16:45-17:15 – Обсуждение
17:15 – Завершение дня обучения

Участники курса получат сертификат о дополнительном образовании Тартуского Университета.

Целевая аудитория

Дополнительное обучение рассчитано на сотрудников промышленных предприятий, занимающихся проектами на основе искусственного интеллекта, стартапов, производящих собственные товары, и компаний, занимающихся правовой деятельностью.

Для участия в курсе необходима предварительная регистрация, срок подачи заявок – до 28 сентября 2023 года.

Страхование участия в курсе рассматривается как помощь незначительной важности (ВTA) для предприятий в размере 480 евро на каждого участника курса. Регистрация на курсе подтверждает разрешение компании использовать остаток ВTA для участия, который будет зарегистрирован как совместное финансирование участия в проекте “AI & Robotics Estonia (EDIH)”.

Курс проводят преподаватели и исследователи Института информатики и технологии Университета Тарту:

 • Карл Круусамяе
 • Мелис Кулль
 • Вейко Вундер
 • Райво Кольде
 • Приит Адлер

Центр искусственного интеллекта и робототехники AIRE финансируется программой “Цифровая Европа” Европейского союза (программа European Digital Innovation Hubs, EDIH) и Министерством экономики и коммуникаций (AI & Robotics Estonia – EDIH, проект № 101083677).

 

 • Koolituse tüüp: Füüsiline asukoht
 • Asukoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž | Raekoja plats 2, 20307 Narva
 • Korraldajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Tartu Ülikooli Narva kolledž
 • Sihtgrupp: Tööstusettevõtete esindajad ja töötajad / Представители и сотрудники промышленных предприятий
 • Osalemine: Osalemisel antakse ettevõttele VTA või riigiabi artikkel 28 osaleja kohta, info ja eelregistreerumine läbi AIRE kodulehe: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/koolitused/Участникам предоставляется статья VTA или государственной помощи, статья 28, на каждого участника от компании.
  Информация и предварительная регистрация осуществляются через веб-сайт AIRE: https://aire-edih.eu/sundmused/rubriik/koolitused/
 • Kontakt: Helen Jõesaar, helen.joesaar@ut.ee
Posted in Ida-VirumaaTagged 03.10.2023, 9:30-17:00, Tartu Ülikooli Narva kolledž
OSALE

© 2023 Ettevõtlusnädal | kodulehe tegemine vvunk